Сурагчид:

1. 1-р байр Сертификат, 200.000₮, Ивээн тэтгэгчийн шагнал

2. 2-р байр Сертификат, 100.000₮, Ивээн тэтгэгчийн шагнал

3. 3-р байр Сертификат, Гарын бэлэг, Ивээн тэтгэгчийн шагнал

4. Эхний 10 байр гарын бэлэгтэй

Багш:

1. 1-р байр Сертификат, 400.000₮, Ивээн тэтгэгчийн шагнал

2. 2-р байр Сертификат, 200.000₮, Ивээн тэтгэгчийн шагнал

3. 3-р байр Сертификат, Гарын бэлэг , Ивээн тэтгэгчийн шагнал

4. Эхний 10 байр гарын бэлэгтэй

Тайлбар: Ивээн тэтгэгчийн шагнал гэдэг нь “I-SWEEEP Mongolia 2015” төслийн олимпиадын ивээн тэтгэгчид болон хамтран зохион байгуулагчдын нэрэмжит

шагнал байна. Тухайлбал их дээд сургуульд элсэн орох эрхийн бичиг, сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт